احتمال تغیر قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز.

ظرفشویی هیتاچی